UA-78432107-2
A A A

صنعت و معدنrss
کسب و کار

قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۸-۱۱-۱۴
38
615 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
1660
615 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
1591
از دو میلیون به بالا تومان
۱۳۹۷-۱۰-۰۴
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
1595
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۸-۱۸
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
1960
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
14803
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۵-۰۶
۱۳۹۸-۰۵-۰۶
14592
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
8785
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۵
۱۳۹۷-۱۲-۲۵
6
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۳۹۷-۱۲-۲۴
7
70.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۱
۱۳۹۷-۱۲-۲۱
9
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۱
۱۳۹۷-۱۲-۲۱
6
1.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۲۰
۱۳۹۷-۱۲-۲۰
9
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
15
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
21
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۴
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
22
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۳
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
18
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۳
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
26
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
۱۳۹۷-۱۲-۰۹
22
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
۱۳۹۷-۱۲-۰۹
26
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
۱۳۹۷-۱۲-۰۹
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
20
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
18
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
19
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
21
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
19
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
23
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
21
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
20
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
26
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۷-۱۲-۰۳
24
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۷-۱۲-۰۳
29
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
۱۳۹۷-۱۲-۰۲
19
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
۱۳۹۷-۱۲-۰۲
17
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۳۰
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
27
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۹
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
30
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۸
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
32
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۷
۱۳۹۷-۱۱-۲۷
48
135.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
۱۳۹۸-۱۰-۲۱
47
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
62
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
143
تماس بگیرید تومان
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
96
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
86
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
95
۱۳۹۶-۰۷-۱۹
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
223
17.500.000 تومان
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
305
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
268
توافقی تومان
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
613
0.00 (0 رای)
تهران
نمایش فاصله
۱۳۹۶-۰۷-۲۴
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
311
20,000,000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
335