UA-78432107-2

املاکrss

آگهی های مربوط به املاک

توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۰۱
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
85
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
۱۳۹۸-۰۴-۰۴
90
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
۱۳۹۸-۰۴-۰۴
368
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
290
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
۱۳۹۸-۰۴-۱۸
28
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۷-۱۲-۱۵
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
342
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۲-۲۸
۱۳۹۸-۰۳-۲۶
23
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
36
توافقی تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
24
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۰
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
33
قیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۲۰
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
40
1.100.000.000 تومانقیمت قابل مذاکره میباشد
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
32